Opleiding

Bevoegdheidsverklaring – Piloot Paramotor

Bevoegdheidsverklaring – Piloot Paramotor

1. Voorwaarden om de bevoegdheidsverklaring piloot te behalen

  • Geldige verzekering hebben afgesloten.
  • Het bewijs voorleggen van Medisch attest klasse 4. 
  • 70% behaald voor het theoretisch examen paramotor.
  • 70% behaald hebben voor het examen over de Belgische luchtvaartreglementering.
  • Ervaring aantonen van tenminste 10 vlieguren met inbegrip van 30 opstijgingen en landingen hebben uitgevoerd onder toezicht van een monitor en gecertificeerd in een vliegboek.
  • Het bewijs geleverd hebben, ten overstaan van een monitor van de theoretisch en praktische kennis overeenkomstig bijlage III van het KB van 10 juni 2014.
  • De monitor stelt vast dat de kandidaat geslaagd dan wel gezakt is en maakt hiervan melding in het vliegboek en aflevering van het bevoegdheidsverklaring attest.

2. Certifiëren en afgifte van de bevoegdheidsverklaring

Hiervoor stuurt U uw een kopij van het vliegboekje tezamen met de getuigschriften die bevestigen dat u geslaagd bent voor de theoretische en praktische proeven naar het secretariaat van de BPMF, die na goedkeuring alle documenten zal overmaken aan DGLV voor verdere afhandeling.

3. Opschorting & inlevering van het brevet.

In geval van zware overtreding, of niet naleven van de door de DGLV uitgevaardigde reglementeringen,
houdt het DGLV zich het recht voor om het afgeleverde brevet op te schorten of zelfs definitief te kunnen schrappen.

Theoretisch examen ;

De theoretische examens worden bij de federatie afgelegd op de voorziene datums die publiekelijk kenbaar worden gemaakt via de website van de federatie.

Voordien inschrijven is verplicht via het online inschrijvingsdocument op de website van de federatie. 

Onderwerpen ;

- Theorie paramotor : Uitrusting, Vliegtechniek, Aërodynamica, Technische vliegspecificaties,
 Méteorologie, Aérologie.

- Theorie Luchtvaartreglementering ; de actueel geldende regelgeving en het lezen van de low-air kaart.

* Vind hier de syllabus over de te kennen leerstof of via de rubriek "Download".

Praktisch examen ;

Het praktisch examen gebeurt bij een erkende monitor (zie website federatie) aangesteld door DGLV. 
Voor het afleggen van de praktische proef zal betrokkenen eerst een bewijs voorleggen van medische geschiktheid klasse 4. 

1ste Proef:

- De kandidaat moet, alleen aan boord, slagen voor de praktische proef bestaande uit:

  • 10 opstijgingen en 10 landingen maken.
  • 3 landingen met behulp van de voortstuwingsinstallatie op minder dan 20 meter van een doel.
  • 1 landing op minder dan 30 meter van een doel vanaf een hoogte van 150 meter en met de voortstuwingsinstallatie stilgelegd. 

2de Proef:

Een overland vlucht maken tussen twee punten die minstens 5 kilometer van elkaar gelegen zijn.

Deze proeven moeten aangetekend worden in het vliegboek en afgetekend worden door de monitor.

Opmerking ; Een helm is steeds verplicht !