Federatie

Reglement van Inwendige Orde (RIO).

Reglement van inwendige orde (RIO) van de Belgische Paramotor Federatie vzw. (BPMF)

 

Titel I: De leden

Artikel 1

Dit RIO is van toepassing voor alle leden van de BPMF, zowel effectieve als toegetreden leden. Elk lid dat dit RIO niet respecteert zal onderworpen worden aan mogelijke sancties.

Artikel 2

De BPMF zal zich inspannen om de best mogelijke verzekering aan te bieden voor de praktische uitvoering van de paramotorsport. De federatie laat toe dat de leden hun eigen keuze van verzekeringsmaatschappij kiezen voor burgerlijke aansprakelijkheid (BA) en individuele ongevallen (IO). Elke piloot die niet in orde is met een BA en IO verliest automatisch zijn lidmaatschap van de BPMF.

Artikel 3

De verantwoordelijkheid van de BPMF en zijn Raad van Bestuur kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het beoefenen van de paramotorsport door haar leden.

Artikel 4

De leden respecteren altijd de wettelijke regelgeving met betrekking tot de praktische uitvoering voor paramotoren. Men dient zich ook te houden aan de consignes opgelegd door de eigenaar/beheerder van de terreinen voor paramotoren. (Verboden gebieden, benaderingswijze, hoogtes, enz...)

Artikel 5

De veiligheid moet de eerste bezorgdheid zijn van elke paramotorist. Elke piloot verbindt zich ertoe de acties aan te passen aan de ter plaatse specifieke omstandigheden van het terrein en de meteorologische omstandigheden.

Piloten en passagiers dragen steeds ter bescherming een helm tijdens de vlucht.

Artikel 6

Het beoefenen van de paramotorsport onder invloed (alcohol, drugs, medicijnen of andere producten die invloed hebben op de fysieke en-of mentale capaciteiten)zijn verboden.

Artikel 7

Elk lid zal zich maximaal inspannen om het milieu te respecteren, de sites die worden gebruikt niet te vervuilen (benzine, afval, enz…), eveneens respect opbrengen voor de omwonenden en ook voor het wild en de huisdieren.

Artikel 8

Elk lid dat onderworpen is aan een klacht of disciplinaire procedure kan zijn verhaal argumenteren voor de Raad van Bestuur conform de van kracht zijnde statuten.

Artikel 9

Dit intern reglement wordt overgemaakt aan elk lid bij de eerste inschrijving en is permanent consulteerbaar op de site van de federatie www.paramotorfederatie.be

Eventuele wijzigingen die worden aangebracht zullen worden medegedeeld aan alle leden per e-mail en via de website van de BPMF.

 

Titel II: De bestuurders

De volgende artikells zijn een samenvatting van de rechten en plichten met betrekking tot de leden van de Raad van Bestuur van de Belgische Paramotor Federatie vzw

Artikel 10

Enkel de aanwezige bestuursleden hebben recht om te stemmen. Bij gelijkheid aan stemmen is de stem van de voorgezeten Voorzitter doorslaggevend.

Elk lid van de Raad van Bestuur dat afwezig is zonder geldige rechtvaardiging aan 3 vergaderingen, opeenvolgende of niet, kan door de Raad van Bestuur geschorst worden van zijn mandaat en dit tot de eerst volgende algemene vergadering die over zijn lot zal beslissen.

Artikel 11

Gedurende hun mandaat, mogen de bestuurders in geen enkel geval of eender welke vorm schade toebrengen aan de reputatie, het imago en de belangen van de BPMF, zowel in eigen naam, namens een bedrijf, organisatie of rechtspersoon.

Artikel 12

De bestuurders zullen maximaal deelnemen aan alle activiteiten die door de BPMF georganiseerd of ondersteund worden. Een planning zal opgesteld worden waarbij altijd ten minste één bestuurder op de locatie of gedurende een federale manifestatie aanwezig zal zijn.

Artikel 13

Alle discussies en werkdocumenten van de Raad van Bestuur, in welke vorm dan ook, met uitzondering van de officiële documenten voor de leden van de vereniging, zijn strikt vertrouwelijk en mogen op geen enkele wijze verspreid worden, ook niet aan derden al zijn ze lid van de BPMF.

Tijdens de vergaderingen zal elke bestuurder zich uitdrukken in het Frans of Nederlands zonder dat er systematisch een vertaling door iedereen kan worden verlangd.

Artikel 14

De informatie en persoonlijke documenten met betrekking tot de leden, in welke vorm dan ook, mogen alleen gebruikt worden door de Raad van Bestuur gemachtigde bestuurders. Dit zijn de secretaris, de Voorzitter van de vereniging of hun plaatsvervanger die verantwoordelijk is voor alle communicatie.

In geen geval mag de ledenlijst gebruikt worden voor persoonlijke, commerciële of andere doeleinden goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

Artikel 15

Elke gegevens, privé-documenten of niet leden van de vereniging die door een bestuurder worden misbruikt wordt bestraft met de onmiddellijke opschorting van het mandaat van de bestuurder en het voorstel zal ingediend worden voor zijn uitsluiting op de volgende Algemene Vergadering

Artikel 16

Elke tekortkoming aan dit reglement van inwendige orde kan worden bestraft met de schorsing van het mandaat van de betrokken bestuurder. Hij kan zijn rechten voor zijn collega's voor de beslissing doen gelden met een gewone meerderheid van stemmen. De voorgezeten Voorzitter heeft een doorslaggevende stem in geval van gelijke stemming.

Deze schorsing zal worden gehandhaafd tot de eerstvolgende algemene vergadering die alleen bevoegd is voor de uiteindelijke uitsluiting van een bestuurder.