FAQ-Nieuws

Veelgestelde vragen

 

Hieronder diverse rubrieken met vragen en antwoorden.

Terreinen:

Melden van het terrein, is dit jaarlijks of éénmalig?

 • De melding van een recreatief terrein moetmaandelijks gebeuren en dit minimum twee dagen voor aanvang van ingebruikname aan de gemeente en minimum twee uur voor aanvang van gebruik aan DGLV.
 • Op de site van de federatie vindt u een voorbeeld van melding aan de gemeente.

Kan een gemeente/stadsbestuur een recreatief terrein verbieden?

 • Een gemeente heeft geen mogelijkheid tot weigeren, aangezien dit gewoon een ‘melding’ betreft. Het terrein moet uiteraard voldoen aan de wettelijke voorwaarden zoals gepubliceerd in het KB voor paramotoren.
 • Echter is de gemeente bevoegd om in geval van overlast de politie erbij te betrekken.

Moeten eigenaars van aanpalende velden in kennis gesteld worden?

 • Neen. Enkel een melding/informeren aan de gemeente voor een tijdelijk of recreatief terrein is voldoende.
 • Een schriftelijke aanvraag aan de gemeente moet voor een permanent terrein.

Afstanden terreinen. Wat als de eigenaar naast het terrein woont? (meestal landbouwer)

 • De afstandsbepalingen van terreinen zijn terug te vinden in het KB (art.35.§1. 1° tot 6°)
 • De afstand van een terrein naar een woonzone bedraagt 300 meter. Toch kan deze afstand terug gebracht worden naar 100 meter indien de eigenaar van het huis daarvoor een schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 • De woonzone mag geen obstakel zijn voor het opstijgen of landen met een paramotor.

Wat is het risico als iemand op mijn terrein komt vliegen die niet in orde is met de regelgeving?

 • Indien U iemand toelaat om te komen vliegen op uw terrein kunt u niet aansprakelijk gesteld worden omdat betrokkenen eerst toestemming moet hebben van de eigenaar/huurder van het terrein.
 • Wel mag men deze persoon aanmanom zich toch in orde te stellen met de regelgeving voor paramotoren.

Ik rij rond met mijn wagen met mijn paramotor mee en zie een mooi terrein waar ik kan opstijgen. Ik krijg de toestemming van de eigenaar om gebruik te mogen maken van het terrein. Moet ik dan ook de gemeente en DGLV informeren?

 • Ja. Men moet de burgemeester en DGLV tijdig informeren zoals voorzien in het KB voor gebruik van een tijdelijk/recreatief terrein. U kan dus niet direct na toelating van de eigenaar opstijgen, maar minstens 2 dagen later.

Medische controle/attest klasse 4:

Wat als ik een medische Klasse 2 heb. Moet ik dan nog een Klasse 4 aanvragen?

 • Een medische klasse 2 is veel zwaarder dan een medische klasse 4. Dus moet men niet opnieuw een medische klasse 4 doen.

Zijn wij zonder medische klasse 4 eveneens verzekerd?

 • Neen. Zonder Klasse 4, bent u in overtreding met het KB van juni 2014, en daarom bent u niet gedekt door de verzekering.

Registratie:

Wat met reclame in de schermen. Mag dit in de schermen blijven staan?

 • Indien men reclame in het scherm heeft dan is dit eigenlijk luchtarbeid. Echter wanneer men er geen vergoeding voor krijgt, is dit geen luchtarbeid maar een vorm van sponsoring en mag publiciteit in het scherm staan.Zelfs met de reclame in het scherm moet het scherm voorzien zijn van een immatriculatie met de juiste afmetingen zoals beschreven in het KB.

Waar en wanneer moet het registratienummer aangebracht worden op het scherm?

 • Het registratienummer dient aangebracht te worden op de onderkant van het scherm (intrado) op een zichtbare plaats en voldoen aan de vooropgestelde afmetingen. (Art. 17.)
 • Van zodra men van DGLV het nummer heeft ontvangen moet men deze laten maken en aanbrengen op het scherm.

Zorgt de Federatie voor de registratienummers?

 • De nummers worden toegekend door DGLV. De Federatie biedt haar leden de mogelijkheid om de registratie sticker te bestellen.

Moet een scherm gekeurd worden en door welk orgaan?

 • Het gebruik van het scherm moet voldoen aan de voorwaarden die opgelegd zijn door de fabrikant. Indien de gebruikershandleiding beschrijft dat dit scherm om de vastgestelde tijd gekeurd moet worden, dient dit zorgvuldig opgevolgd te worden.
 • De keuring dient te gebeuren door een organisatie die daarvoor bevoegd is. (vb: de fabrikant zelf, een erkende rigger of bijvoorbeeld: ripair(FR) enz…)

Mijn scherm is ingeschreven in Frankrijk. Is dit voldoende om in België te mogen vliegen.

 • Indien het scherm in een ander land is ingeschreven dan uw wettelijke woonplaats dient men een derogatie (toelating) te vragen aan DGLV om boven het Belgisch grondgebied te mogen vliegen (Permit to Fly). Men zal daarvoor een vergoeding moeten betalen om de derogatie te bekomen. Let wel, deze derogatie heeft een beperking van maximaal 30 vliegdagenper jaar en het materiaal moet gestationeerd zijn in België. In dit geval dient men ook in het bezit te zijn van een Belgische paramotor piloten licentie. Er mag geen mengeling van regelgeving zijn. (vb: een scherm in Frankrijk geimmatriculeerd en een Belgische Licentie mag niet).

Ik verkoop mijn scherm, moet ik mijn nummer verwijderen?

 • Elk geregistreerd scherm zal een nummer dragen. Dit nummer zal op het scherm blijven en gaat over naar de volgende eigenaar bij verkoop.
 • Bij verkoop dient U DGLV op de hoogte te brengen dat het nummer dat op uw naam is geregistreerd geschrapt moet worden. Dit wordt gedaan via e-mail of briefwisseling en het originele registratiedocument  moet terug gestuurd worden naar het DGLV.
 • De eigenaar die uw scherm heeft gekocht moet een nieuwe registratieaanvraag indienen met de melding van het nummer dat op het scherm staat. In het geval dit scherm in België blijft zal DGLV de naam van de nieuwe eigenaar koppelen aan het nummer dat op het scherm staat. Voor verkoop naar het buitenland vervalt het nummer met uw uitschrijving in het register.

Wat met de schermen die reeds geregistreerd zijn in een ander land? Bv: Frankrijk.

 • Om boven het grondgebied van België te mogen vliegen met een Frans geregistreerd scherm moet men een derogatie aanvragen bij DGLV. Men krijgt dan een toelating van maximum 30 vliegdagen per jaar. (Permit to Fly). Men zal daarvoor een vergoeding moeten betalen om de derogatie te bekomen. Let wel, deze derogatie heeft een beperking van maximaal 30 vliegdagenper jaar en het materiaal moet gestationeerd zijn in België. In dit geval dient men ook in het bezit te zijn van een Belgische paramotor piloten licentie. Er mag geen mengeling van regelgeving zijn. (vb: een scherm in Frankrijk geimmatriculeerd en een Belgische Licentie mag niet).

Ik heb diverse schermen. Volstaat het om één nummer aan te vragen en deze op al mijn schermen te plaatsen.

 • Neen. Voor elk scherm dient men een registratie aan te vragen. Het nummer dat U wordt toegewezen is slechts van toepassing voor het scherm waarvan men de registratie heeft aangevraagd en mag niet aangebracht worden op de andere schermen.

Ik ben in het bezit van het Belgisch en Franse licentie. Mijn scherm is geregistreerd in Frankrijk. Wat moet ik doen om tijdens het jaar in België te kunnen/mogen vliegen?

Er zijn hier twee mogelijkheden:

 • Gezien uw scherm in Frankrijk is geregistreerd dient U een derogatie (Permit to fly) aan te vragen bij DGLV om in België te mogen vliegen. (beperkt tot 30 vliegdagenper jaar) Er mag geen mengeling van regelgeving zijn. (vb: een scherm in Frankrijk geimmatriculeerd en een Belgische Licentie mag niet).
 • U kan uw scherm in Frankrijk uitschrijven en in België opnieuw laten registreren(vraag een nieuwe belgische immatriculatie aan OO-1xx). Dan kan U in België onbeperkt vliegen.

Ik koop een tweedehands scherm dat een Belgisch registratienummer (00-1XX) heeft. Moet ik dan het scherm opnieuw registreren?

 • Ja. Je moet het scherm opnieuw laten registreren maar je moet ook melding maken aan DGLV dat het nummer dat op het scherm staat op uw naam komt te staan.

Ik ben mijn registratiedocument verloren en wil mijn scherm uitschrijven op mijn naam. Wat moet ik doen?

 • Indien U het registratiedocument niet meer hebt of verloren bent, dient u bij de politie aangifte te doen van verlies. Met het attest van verlies dat u ontvangt kan u de registratie op uw naam laten uitschrijven bij het DGLV door het attest van verlies over te maken aan het DGLV samen met een begeleidend schrijven dat het scherm op uw naam staat geregistreerd en waarvan sprake doorgehaald mag worden.
 • Een eventuele kopij van uw vorig registratiedocument is niet voldoende. Het moet het originele document van registratie zijn of het attest van verlies om uw scherm te laten schrappen.

Reglementering

Logboek (vliegboek) bij controle, hoe uitgebreid moet dit zijn en van wanneer moet dit dateren?

 • De beschrijving waaraan een logboek moet voldoen staat vermeld in het KB (art. 33) en op de site van de federatie. De gegevens die erin staan moeten dateren vanaf de datum van eerste vlucht. Het aantal vluchten voor het afleggen van het praktisch examen zoals beschreven in het KB.( bijlage III)
 • Iedereen mag zelf een vliegboek aanleggen. Echter moeten de beschrijvingen vermeld worden zoals vermeld in het KB. Volgende items dienen beschreven te worden: Datum, registratienummer, gebruikte vleugel en paramotor, duur van de vluchten , vertrek-en landingsplaats.

Wat met GAS reglementering van sommige gemeenten of steden waar paramotorvliegen verboden is?

 • Het GAS reglement in die steden/gemeenten waar het verbod is opgelegd voor paramotoren moet uit het GAS decreet verwijderd worden. Het KB is een wettekst en primeert boven een GAS reglement. (GAS= gemeentelijke administratieve sanctie).
 • Best neemt u contact op met het betrokken gemeentebestuur om hen te vragen het GAS-reglement bij zitting van de gemeenteraad op te heffen. Indien onze leden, de federatie erom zouden verzoeken, wil de federatie deze vraag officieel stellen aan het betrokken gemeentebestuur middels een standaardbrief vanuit onze organisatie met tevens een afschrift van het KB in bijlage om naar te verwijzen

Wat als ik mijn vluchten digitaal bij houdt en dus bij controle deze niet kan aantonen?

 • Men dient  het vliegboek steeds bij zich te hebben, maar wie dit digitaal heeft opgeslagen kan bij controle steeds melden dat een schriftelijke kopij overgemaakt zal worden aan de controlerende beambte.
 • Voor de twee jaarlijkse check-up dient men een schriftelijk kopij aan de monitor te overhandigen als bewijs van de geleverde vluchten. De monitor dient het vliegboek naar aanleiding van de “Check-up” af te tekenen met de melding geslaagd of niet geslaagd.  De piloot moet het afgetekend document van de check-up samen met zijn vliegboek steeds voorleggen bij controle.

Is de Belgisch licentie ook geldig in andere landen?.

 • Wie in het bezit is van een geldige bevoegdheidsverklaring (licentie) en een geldige registratie mag in alle landen van de EU zonder probleem vliegen. Wel dient men zich te informeren of er bepaalde restricties zijn opgelegd in het land waar men wil gaan vliegen. Alle informatie hieromtrent is terug te vinden op de site van de Europese Microlight federatie “MLA flight is Europe ( zie site van de federatie onder de rubriek “federatie-partners”).

Is het overvliegen van dorpen of steden verboden?

 • Zoals vermeld in het KB voor paramotoren is het overvliegen van steden, dorpen of woonzones verboden.

Moet ik telkens als ik ga vliegen dit melden aan de Burgemeester of DGLV?

 • Neen. Het volstaat om voor een recreatief terrein maandelijks een melding aan DGLV + Gemeente/stad over te maken.
 • Wel steeds melding maken in uw vliegboek van de locatie waar je opstijgt en land.

Diverse:

Is men verplicht om lid te zijn van de federatie?

 • Neen. De federatie heeft als doel de belangen van zijn/haar leden te verdedigen tegenover de bevoegde instanties en zal aan al zijn/haar leden informatie verstrekken bij bijvoorbeeld de aanvraag voor registratie en het afnemen van de diverse examens. Bij de federatie kan men eveneens een voordelige verzekering afsluiten.

Is de website van de federatie ook toegankelijk voor niet leden?

 • De website van de federatie bestaat uit twee delen. De hoofdsite is toegankelijk voor iedereen waar alle belangrijke informatie en documenten terug te vinden zijn betreffende de uitvoering en informatie van de sport.
 • Een tweede is het ledenportaal waar alle informatie van betrokken lid is opgeslagen en die men persoonlijk kan consulteren indien men voldaan heeft aan het lidmaatschap. Verder is hierop alle informatie en documenten terug te vinden die enkel de leden te goed komen.

Wat met scholen en monitoren die niet erkend zijn?

 • Het is het DGLV die zal toezien en eventuele sancties zal opleggen aan de scholen en monitoren die niet in orde zijn met de geldende reglementering.

Indien wij nog in het bezit zijn van een oefenlicentie die destijds uitgegeven is door de federatie zijn wij dan nog verzekerd.

 • Een oefenlicentie is niet meer voorzien in het huidige KB.

Mag ik vliegen op zondag in het duivenseizoen.

 • U mag te allen tijde opstijgen en landen als aan de voorwaarden van de VMC condities wordt voldaan.
 • Uiteraard is het in U eigen belang dat U ook respect hebt voor andere gebruikers van de luchtsporten. Daarom is het steeds belangrijk om met de mensen van bijvoorbeeld de duivensport eens te gaan praten en afspraken met hen maakt.

Hoe verloopt de klachtenbehandeling na een klacht van een privé persoon.

 • De lokale politiedienst moet de klacht noteren, verwerken en doorsturen naar DGLV.
 • DGLV is de instantie die verbaliserend kan optreden. Let wel: De gemeente heeft de bevoegdheid om een onderzoek te starten naar inbreuken van bijvoorbeeld inbreuken op de privacy of overlast.

Is het Belgisch brevet erkend in het buitenland?

 • Het Belgisch paramotor licentie (bevoegdheidsverklaring voor paramotoren) is erkend in alle landen van de Europese Unie. Alle informatie hieromtrend kan geconsulteerd worden op de site van de Europese Microlight Federatie “MLA in Europa” (kijk op de site van de federatie onder de rubriek “partners van de federatie”).

Examens:

Wat gebeurt er als je reeds geslaagd bent voor het theoretisch examen maar nog niet voor het praktisch examen? Kan het geslaagd zijn vervallen?

 • Neen. Eenmaal geslaagd voor het theoretisch examen moet men deze niet meer opnieuw doen. Wij raden U echter wel aan om zo spoedig mogelijk het praktisch examen af te leggen bij een erkende monitor. Anders mag je enkel maar vliegen onder toezicht van een erkende monitor.