Federatie

De statuten van de Belgische Paramotor Federatie.

BELGISCHE PARAMOTORFEDERATIE vzw.
RUE MONTOYER N°1 BUS 21 1000 BRUSSEL
Id. Nr. 6059 / 96

Wijziging der statuten

Samengekomen op de buitengewone algemene ledenvergadering op vrijdag 15 oktober 2004, hebben de aanwezige leden en de rechtsgeldige afgevaardigde leden met de meerderheid der stemmen beslist om een wijziging in te voegen aan de statuten welke voor het eerst op 22 december 1995 werden besloten en verschenen in de bijlage van het Belgische staatsblad op 28 maart 1996 onder de rubriek N.6059 ( 91493-59988P), verenigingen zonder winstoogmerk 3531.

Deze statuten werden voor een tweede maal gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van vrijdag 15 februari 2002.

1° Titel: Benaming, zetel.

Er wordt beslist om een vereniging zonder winstoogmerk op te richten volgens de wet van 27 juni 1921 onder de naam van -Belgische Paramotor Federatie- in de Nederlandse taal en -Fédération Belge de Paramoteur- in de Franse taal. Omdat deze vereniging wordt opgericht voor zowel de Nederlandstalige als de Franstalige Belgen, moet ze zowel de Franstalige als de Nederlandstalige benaming gebruiken.
Bij correspondentie met derden mag ook de afkorting " BPMF - FBPM " gebruikt worden.

Art 1 De zetel is gevestigd te 1000 Brussel Rue Montoyer N°1 bus 21 in het gerechtelijke arrondissement te Brussel.

2° Titel: Onderwerp, tijdsduur.

Art.2. De vereniging wordt vanaf heden opgericht voor onbepaalde duur. Deze kan te allen tijde ook worden ontbonden.

Art.3. De vereniging heeft als hoofd doel; het promoten van de beoefening van de paramotorsport.
Zij kan elke activiteit gerechtelijk vervolgen, evenals ondersteuning verlenen aan elke activiteit die kan bijdragen tot de bekendmaking, opleiding, reglementering en uitoefening van de paramotorsport.
Zij kan eveneens steun verlenen en interesse vertonen voor activiteiten die nauw verbonden zijn met deze sporttak.
Deze vermelding heeft een indicatieve functie en zeker geen beperkende functie.
Elke inmenging in politieke, filosofische, taalgebonden en godsdienstige problemen is verboden voor deze vereniging.

3° Titel: Leden.

Art 4. Om lid te worden, zal elke geïnteresseerde persoon een toetredingsformulier moeten invullen en een jaarlijkse bijdrage moeten storten waarvan het bedrag is bepaald op de algemene vergadering na aanbeveling van de beheerraad. Het jaarlijks lidgeld mag maximum 1000 € bedragen.
Elk lid moet eveneens een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten volgens de geldende reglementering.

Art 5. Het minimum aantal leden mag niet minder zijn dan 6 (zes).

Art 6. Alle leden moeten zich richten naar de statuten van de vereniging, alsook naar de beslissingen van de algemene vergadering en deze van de beheerraad. In geen enkel geval kunnen de leden verantwoordelijk gesteld worden voor de verbintenissen van de vereniging.

Art 7. Het betalen van het jaarlijks lidgeld waarvan sprake in artikel 4 moet gebeuren ten laatste voor de Algemene ledenvergadering. Bij het niet vereffenen van het lidgeld wordt betrokkene niet meer erkend als lid van de federatie.

4° Titel: Raad van bestuur

Art 8. De vereniging wordt geleid door de beheerraad. Deze is samengesteld door de bestuursleden welke verkozen worden door de algemene vergadering.

Art 9. Het minimum aantal bestuursleden is vastgesteld op vijf met een beperking tot maximum acht personen.

Art 10. De bestuursleden worden verkozen door de algemene vergadering voor een tijdsduur van drie jaar.

Art 11. De kandidaten bestuursleden moeten verkozen worden door minimum 50% van de aanwezige of vertegenwoordigde leden op de algemene vergadering. 
Hun kandidatuur moet minimum 48 uur voor de algemene vergadering worden ingediend alsook schriftelijk worden overhandigd op de sociale zetel of tenminste aan één bestuurslid.

Art 12. De beheerraad heeft de bevoegdheid in de breedste zin van het woord voor wat betreft bestuur en beheer van de vereniging. Zij zullen collegiaal optreden en kunnen onder eigen verantwoordelijkheid een deel of zelfs hun gehele bevoegdheid toewijzen aan een van haar leden.
In dat geval zal het dagelijkse beheer toevertrouwd worden aan de persoon die aangesteld is voor de uitvoering van deze taken en die op eigen verantwoordelijkheid mag handelen.

Art 13. De beheerraad verdedigt de vereniging ten opzichte van derden voor de rechtbank.
Op financieel vlak heeft de schatbewaarder van de vereniging de volmacht voor bedragen tot maximum 1000 euro.
Voor bedragen die deze som overschrijden, is de handtekening van de schatbewaarder en een bestuurslid vereist ofwel de handtekening van de voorzitter alleen.
Wat betreft de dagelijkse kleine onkosten voor correspondentie en dergelijke die de vereniging financieel niet belasten is de handtekening van de secretaris of zijn plaatsvervanger voldoende.

Art 14. De leden van de federatie kunnen ontslagnemend, geschorst of uitgesloten worden door beslissing van de algemene vergadering.

Art 15. De beheerraad legt op de algemene vergadering de rekeningen en het jaarlijkse rapport voor.
De bestuursleden hebben geen enkele verbintenis tot persoonlijke verplichtingen t.o.v. de vereniging.
Hun mandaat wordt gratis uitgevoerd. 
De bestuursleden zullen onderling de taakbedeling afspreken en regelen. Uit deze leden zal een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en schatbewaarder worden aangeduid.
De beslissingen van de beheerraad worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden ( ½ van de stemmen + 1 ). Afwijking hiervan is enkel mogelijk volgens de hier omschreven statuten.
Bij gelijkheid van stemmen, zal deze van de voorzitter of zijn plaatsvervanger doorslaggevend zijn.

Art 16. Elke akte die afwijkt van het dagelijkse beheer moet door de beheerraad worden goedgekeurd, die als dit nodig is hiervoor telkenmale wordt bijeengeroepen op aanvraag van de voorzitter.
De verantwoordelijke voor het dagelijkse beheer heeft de plicht om de leden van de beheerraad bijeen te roepen telkenmale hij wordt geconfronteerd met een akte die buiten het normale beleid valt.

5° Titel: Algemene vergadering.

Art 17. De algemene vergadering nodigt al haar leden uit. Elk lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen door middel van een geschreven volmacht. Elk lid mag ten hoogste maar één geschreven volmacht aanbrengen.

Art 18. De algemene vergadering wordt jaarlijks na afloop van het boekjaar dat eindigt op 31 december samengeroepen.
Deze zal plaatsvinden op een door de beheerraad vastgelegde datum binnen het eerste trimester van het daarop volgende jaar.
De algemene vergadering kan ook op elk ogenblik worden samengeroepen enerzijds op vraag van de meerderheid van de bestuursleden en anderzijds op aanvraag van minstens één vijfde van de leden van de federatie.

Art 19. De uitnodiging voor de algemene vergadering zal minstens vijftien dagen op voorhand in het tijdschrift van de federatie verschijnen of per briefwisseling.

Art 20. De besluiten genomen door de algemene vergadering zullen ter kennis gebracht worden aan de leden door publicatie in het tijdsschrift van de federatie.

Art 21. De toewijzingen op de algemene vergaderingen houden o.a in;
- Wijzigingen van de statuten
- Benoeming en ontheffing van de bestuursleden
- Goedkeuring van de rekeningen
- De ontlasting van de bestuursleden voor het beheer van het voorbije jaar.
- De ontbinding van de vereniging
- Goedkeuring van de rekeningen en budgetten
- Uitsluiting van een lid.

Art 22. De rekeningen van de vereniging worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd op de algemene vergadering. Deze vergadering kan die rekeningen dan bij goedkeuring voorzien van een kwitantie.

Art 23. Indien het ledenaantal minder dan 6 zou bedragen, kan de vereniging door de bijeenkomst worden ontbonden.

Art 24. Elke wijziging van de hier vermelde statuten moet worden voorgelegd ter stemming op de algemene vergadering die enkel rechtsgeldig kan delibereren over een wijziging van de statuten indien het voorstel werd vermeld in de convocatie. De algemene vergadering zal beslissen na stemming met 2/3 meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

6° Titel: Ontbinding en opheffing;

Art 25. In geval van ontbinding van de vereniging, zal de bijeenkomst een of meerdere vereffenaars aanduiden.
Het saldo van het patrimonium zal gestort worden op rekening van een of meerdere verenigingen die hetzelfde doel nastreven en bij gebrek aan deze, op rekening van een of meerdere sportverenigingen.

 

Opgesteld te Brussel