Federatie

Intern reglement voor RVB

Dit reglement is een samenvatting van de rechten en plichten die bij het lidmaatschap van de leden van de raad van bestuur van de vzw. Belgische paramotor federatie behoren.

Artikel 1

Elk lid van de bestuursraad die 3 vergaderingen afwezig is, kan door de beheerraad ontslagen worden.

Artikel 2

Elke afwezigheid op een vergadering moet op het secretariaat worden gerechtvaardigd

Artikel 3

Een bestuurslid die afwezig was op een vergadering, heeft de plicht zich te informeren over de inhoud van deze vergadering en eveneens kennis te nemen van de datums van volgende vergaderingen en eventuele manifestaties.

Artikel 4

In de raad van beheer van de FBPM – BPMF mogen maximum 40% van de leden handelen uit eigen belang ( commercanten vliegmateriaal ).

Artikel 5

De ledenlijst blijft confidentieel en wordt enkel gebruikt voor administratieve zaken binnen de federatie. In geen enkel geval kan deze voor commerciële doeleinden worden gebruikt en mag deze dan ook nooit aan derden worden doorgegeven. Indien een bestuurslid deze lijst zonder voorafgaand akkoord van de raad van bestuur voor een ander doeleind zou gebruiken, wordt deze dan onmiddellijk uit de raad van bestuur geschorst.

Artikel 6

Elk bestuurslid verbind zich ertoe om naar eigen - capaciteiten met een maximum van positieve inbreng de federatie vooruit te helpen.

Artikel 7

De bestuursleden mogen in geen enkel geval en onder eender welke vorm dan ook schade berokkenen aan de federatie gedurende hun mandaat.

Artikel 8

Bij manifestaties, welke door de federatie worden georganiseerd, is de aanwezigheid van de bestuursleden vereist volgens een op voorhand afgesproken planning.

Artikel 9

Enkel de aanwezige bestuursleden hebben recht om te stemmen. Bij gelijk aantal stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.